ថ្នាក់សិក្សាបុព្វជនអង់គ្លេសសុទ្ធ(Joy Elite Program)

បុគ្គលគោលដៅរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

ថ្នាក់ទី1ដល់ទី4

កម្រិតនៃកម្មវិធីសិក្សា៖

វគ្គទី1ដល់ទី16(4ឆ្នាំ) ម៉ោងរៀននិមួយៗមាន120នាទី

ឯកសារបង្រៀនដែលត្រូវប្រើ៖

ស៊េរី Tales of Joy、Magic Joy、Joy for Young Readers、Joy Discovery -ល-

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា

សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបែបកម្មសិក្សាចំណេះដឹង ចាប់សិក្សាពីខ្លឹមសារប្រធានបទ CLIL- និងសិក្សាភាសាចម្រុះ។ធ្វើអោយក្មេងៗមានបរិស្ថានភាសាអង់គ្លេសដ៏វែងឆ្ងាយក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាដ៏មានតម្លៃបំផុត។ព្រមទាំងជ្រួតជ្រៀបនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ធម្មជាតិ គណិតវិទ្យា សិល្បៈ-ល-។ពង្រឹងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស មានសមត្ថភាពក្នុងការស្តាប់ និយាយ អាន សរសេរ ឆ្លងយុគវិស័យជាភាសាអង់គ្លេស។ហ្វឹកហាត់នូវសមត្ថភាព រាល់អ្វីដែលបានរៀន ដោះស្រាយបញ្ហា ។

★ ជនដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចប្រលងជាប់CEFR A2+។