ថ្នាក់បុព្វសាលាPre School(Wee Kids Program)

បុគ្គលគោលដៅរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

កុមារអាយុចាប់ពី4ដល់6ឆ្នាំ

កម្រិតនៃកម្មវិធីសិក្សា៖

សរុប6ឆមាស(1ឆ្នាំកន្លះ) ម៉ោងសិក្សានិមួយៗ90នាទី

ឯកសារបង្រៀនដែលត្រូវប្រើ៖

សេរីWee Kids

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

  • បណ្តុះស្មារតីសុភវិនិច្ឆ័យឃ្លាភាសាអង់គ្លេស ការផ្លាស់ប្តូរឆាកសាច់រឿងច្រើនប្រភេទ អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបង្ហាញពីសាច់រឿងខ្លីៗយ៉ាងមានទំនុកចិត្ត សន្សំវាក្យស័ព្ទនិងទម្រង់ឃ្លារិតតែច្រើន សៀវភៅមេរៀនពោរពេញដោយការឌីហ្សាញដែលបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើល ជម្រុញអោយដំណើរការនៃការអានពោរពេញដោយភាពរីករាយ។