ការណាត់ទុកជាមុនដើម្បីសាកល្បងរៀន

ការសាលល្បងដោយមិនគិតថ្លៃ ធ្វើការណាត់ទុកជាមុនតាមរយៈអនឡាញ

*ក្រឡោមដែលត្រូវតែបំពេញ

ឈ្មោះសិស្ស
អាយុសិស្ស
លេខទូរស័ព្ទរបស់អាណាព្យាបាល
អ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នក

ចុចបញ្ចូនតារាងមានន័យថាខ្ញុំបានអាននិងយល់ព្រមសេចក្តីបកស្រាយរបស់សាលាអង់គ្លេសJOYអំពីសិទ្ធិឯកជន សេចក្តីបកស្រាយអំពីសិទ្ធិឯកជន