ថ្នាក់កុមារតូចៗ(Tiny Tots Program)

ការអប់រំលើញាណទាំង៥ ញុំាំងអោយកុមាររៀនរុករកច្រើនផ្នែក

បុគ្គលគោលដៅរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

អាយុចាប់ពី3ដល់5ឆ្នាំ

កម្រិតនៃកម្មវិធីសិក្សា៖

សរុប6ឆមាស(1ឆ្នាំកន្លះ) ម៉ោងសិក្សានិមួយៗ90នាទី

ឯកសារបង្រៀនដែលត្រូវប្រើ៖

សេរីTiny Tot

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

ស្តាប់រឿងនិទានកុមារក្លាសែកនិងបទចម្រៀងកំណាព្យកុមារជាភាសាអង់គ្លេស

រៀនពីរបៀបបញ្ចេញសំលេងដែលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាព្រមទាំងដូចជនជាតិដើម ធ្វើហត្ថកម្មខាងគំនូរនិងធ្វើម្ហូប រៀនស្របពេលដែលកំពុងលេងធ្វើអោយការសិក្សារឹតតែមានប្រសិទ្ធិភាព