កម្មវិធីសិក្សាកុមារធំ(Magic Joy Program)

បុគ្គលគោលដៅរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

កុមារអាយុ8ដល់12ឆ្នាំ

កម្រិតនៃកម្មវិធីសិក្សា៖

  • កម្រិត១ដល់4(1ឆ្នាំ) ម៉ោងរៀននិមួយៗមាន120នាទី
  • កម្រិត១ដល់12(4ឆ្នាំ) ម៉ោងរៀននិមួយៗមាន120នាទី

ឯកសារបង្រៀនដែលត្រូវប្រើ៖

  • សេរីJump for Magic Joy
  • សេរីMagic Joy

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា

ដោយប្រើការបូកបញ្ចូល"ការបង្រៀនភាសាតាមបែបប្រាស្រ័យទាក់ទង"(Communicative Language Teaching) "ការអប់រំសន្តនិយម"(holistic education)និង"អត្ថិភាពនៃការបញ្ចូលរឿងនិទានក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស" កម្មវិធីសិក្សាគួបរួមទាំងកម្មវិធីសិក្សានៃថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ បូករួមបញ្ចូលនូវចំនុចផ្សេងៗដូចជាចំណង់ចំណូលចិត្ត តម្រូវការ សមត្ថភាព បទពិសោធន៍និងអត្តចរិករបស់សិស្ស​-ល- អមជាមួយនឹងសកម្មភាពបែបប្រាស្រ័យទាក់ទងច្រើនបែបសណ្ឋានតាមប្រព័ន្ធនៅក្នុងថ្នាក់ បណ្តុះការរីកចំរើនខាងការស្តាប់ និយាយនិងសរសេរយ៉ាងមានលំនឹង រួមនឹងសមត្ថភាពរៀបចំដែលអាចប្រើប្រាស់បាន មួយជំហានម្តងៗ បង្កើតនូវសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ជំនាញយ៉ាងរឹងមាំ។

★ ជនដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចប្រលងជាប់CEFR A2។