ថ្នាក់សម្រាប់កុមារតូច(Tales of Joy Program)

បុគ្គលគោលដៅរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

កុមារអាយុ7ដល់8ឆ្នាំ

កម្រិតនៃកម្មវិធីសិក្សា៖

1ដល់8(2ឆ្នាំ) ម៉ោងរៀននិមួយៗមាន100នាទី

ឯកសារបង្រៀនដែលត្រូវប្រើ៖

សេរីTales of Joy

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា៖

ការដកស្រង់ខ្លឹមសារសំខាន់នៃរឿងនិទានកុមារល្បីៗ បូកបញ្ចូលក្នុងប្រធានបទបែបលក្ខណៈការរស់នៅ ដែលប្រើប្រាស់បាននិងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ មុខងារប្រយោគនិងប្រាស្រ័យទាក់ទង រំញោចដល់ចលករនៃការរៀនសូត្រ ព្រមទាំងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ជាច្រើនផងដែរ។ ដោយប្រើ"ការស្តាប់"ច្រើន ជម្រុញអោយមានការបញ្ចេញការនិយាយផ្ទាល់មាត់ គួបផ្សំជាមួយការប្រកបអានព្យពា្ចនៈ បែបការប្រកបស្រះ ការស្គាល់ពាក្យដោយការអាន ការប្រកបពាក្យនិងសមត្ថភាពអានសរសេរបុកជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំ។

★ ជនដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចប្រលងជាប់CEFR A1។