កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារអាយុ3ដល់12ឆ្នាំ
បញ្ចូលរឿងនិទាននិងអន្តរកម្មបែបឌីជីថលទៅក្នុងការបង្រៀន ពង្រឹងការស្តាប់​​ និយាយ អាន សសេរ
ស្របជាមួយគ្នានោះដែរវិឌ្ឍន៍ប្រឌិតញាណ សមត្ថភាពផ្នែកតក្កវិជ្ជា និងសមត្ថភាពខាងដោះស្រាយបញ្ហា